PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Názov spoločnosti : Letti s.r.o.
Ulica a číslo : Družby 1866/16
Mesto a PSČ : Banská Bystrica 97404
Štát : Slovensko
IČO: 52904571
DIČ: 2121189378

Obchodný register 38363/S

Neplatca DPH

Bankové spojenie

IBAN: SK24 8330 0000 0028 0183 4282
Banka: Fio Banka

Swift: FIOZSKBAXXX

KONTAKT

0948 154 690

Pracovná doba: 8.30 - 17.00

1) O REGISTRÁCII

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Michaela Bučeková - Letti a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Michaela Bučeková - Letti, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou bezodkladne telefonicky. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, po objednávateľovi sa požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, môžete sa informovať o ďalšom termíne dodania emailom alebo telefonicky.

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Musí byť vykonané PRED odoslaním objednávky.

3) DRUHY DOPRAVY:

OSOBNÝ ODBER

Objednávky je možné vyzdvihovať len po telefonickej dohode. Osobný odber je na adrese Družby 16, Banská Bystrica 974 04. Táto možnosť nie je uvedená v možnostiach objednávky, kontaktujte nás ak máte záujem o osobný odber. Nemáme kamennú predajňu. Osobný odber je bez poplatku. Osobný odber musí byť vykonaný do 7 dní od odoslania objednávky.

KURIÉR

Tovar je doručovaný prepravnou balíkovou firmou DPD alebo iným podobným prepravcom. 
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5,80€ . Spracovanie platby dobierkou si kuriérska spoločnosť účtuje v sume 1€.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 
Reklamácia zásielky u kuriérskej spoločnosti je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní! 

Zásielka je zvyčajne doručená do 3dní. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. Tovar, ktorý sa platí prevodom odosielame až po prijatí platby alebo potvrdenia o platbe.

Slovenská pošta

Zásielka poslaná Slovenskou poštou. Doba dodania je 3-5 dní. Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,30€ . Malé objednávky do 20€ ak nebude uvedené inak, tak je poštovné 2,90€. Spracovanie platby na dobierku 1€. Tovar, ktorý sa platí prevodom odosielame až po prijatí platby alebo potvrdenia o platbe.

Zásielkovňa

Doručenie zásielky do Vami vybraného výdajného miesta. Doba dodania je 2-5 dní. Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,50€. Spracovanie platby na dobierku je 1€.

4) ZÁRUKA

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Faktúry poskytujeme v elektronickej podobe, ktoré nájdete ku každej objednávke vo svojom účte. Faktúry netlačíme v ohľade na životné prostredie - netlačte zbytočne faktúru, ak ju nepotrebujete :) V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy. 

5) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

6) PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne alebo emailom uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽ NEMÁ, V PRÍPADE ZMLÚV:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania (do 3 dní od objednania). O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. Tovar, ktorý sa platí prevodom odosielame až po prijatí platby alebo potvrdenia o platbe. (pozri aj odsek 3) DRUHY DOPRAVY )

AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU:

  • Informujte nás na info@letti.sk alebo 0948 154 690.
  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť pošlite Vami zvoleným prepravcom na adresu: 

Michaela Bučeková - Letti

Družby 16

Banská Bystrica 97404

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe, ak to po dohode vyžiadame. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, takáto zásielka nebude prebratá. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 5 pracovných dní od obdržania zásielky.

8) SPÔSOBY ÚHRADY

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať v objednávke. 
Platba prevodom - Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 
Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme vybraným dopravcom a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti dopravcovi - poplatok za dobierku je 1€. 
Osobný odber - po telefonickej dohode

9) BEZPEČNOSŤ

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) REKLAMAČNÝ PORIADOK

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

AKO POSTUPOVAŤ

V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie: Kontaktujte nás prosím o vzniknutej udalosti na info@letti.sk alebo telefonicky 0948 154 690. Zašlite výrobok na adresu - Michaela Bučeková - Letti, Družby 16, Banská Bystrica 97404. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe, ak o to požiadame. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Ihneď po obdržaní tovaru posúdime reklamáciu. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne telefonicky. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš tím Letti

Obchodné podmienky sú platné od 2018 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.